دستگاه تست خمش

تست خمش توسط دستگاه تست خمش روشی برای اندازه گیری سفتی و به دست آوردن ویژگی های مواد خاصی است .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام