دستگاه تست خمش

تست خمش توسط دستگاه تست خمش روشی برای اندازه گیری سفتی و به دست آوردن ویژگی های مواد خاصی است .