هود ایمنی زیستی

در حقیقت از هود ایمنی زیستی جهت کارهای معمولی استفاده می شود که با پاتوژن ها،کشت های سلولی و شرایطی که مرتبط با عامل تولید کننده سم می باشد، در ارتباط است.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام