هود ایمنی زیستی

در حقیقت از هود ایمنی زیستی جهت کارهای معمولی استفاده می شود که با پاتوژن ها،کشت های سلولی و شرایطی که مرتبط با عامل تولید کننده سم می باشد، در ارتباط است.