هود میکروبی

اصطلاح های هود میکروبیولوژی یا هود میکروبی برای توصیف تنوعی از دستگاه های جلوگیری کننده از آلودگی دارای فیلتر ( های ) HEPA بسیار به کار گرفته شده است