بیو راکتور

بیو راکتور برای این ساخته شده است که یک محیط فعال از نظر زیستی را حمایت کند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام