بیو راکتور

بیو راکتور برای این ساخته شده است که یک محیط فعال از نظر زیستی را حمایت کند.