بولومتر

بولومتر دستگاهی برای اندازه گیری نیروی تابش تصادفی الکترو مغناطیسی از طریق گرم سازی یک ماده با یک مقاوم الکتریکی مستقل از دما است . در سال 1878 توسط ستاره شناس آمریکایی ساموئل پیرپونت لانگلی ساخته شده است

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام