بولومتر

بولومتر دستگاهی برای اندازه گیری نیروی تابش تصادفی الکترو مغناطیسی از طریق گرم سازی یک ماده با یک مقاوم الکتریکی مستقل از دما است . در سال 1878 توسط ستاره شناس آمریکایی ساموئل پیرپونت لانگلی ساخته شده است