دستگاه کالیبراتور

کالیبراسیون عبارت است از مقایسه بین اندازه گیری ها – یک اندازه گیری صحیح در یک دستگاه تنظیم شده است. دستگاه تنظیم شده، کالیبراتور یا استاندارد نامیده می شود.