دستگاه کولیس

دستگاه کولیس برای اندازه گیری فاصله دو جناح مختلف یک شی در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام