دستگاه کولیس

دستگاه کولیس برای اندازه گیری فاصله دو جناح مختلف یک شی در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.