دستگاه کالریمتر

دستگاه کالریمتر در آزمایشگاه ها برای فرآیند اندازه گیری گرمای واکنش های شیمیایی یا تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی استفاده می شود.