دستگاه کالریمتر

دستگاه کالریمتر در آزمایشگاه ها برای فرآیند اندازه گیری گرمای واکنش های شیمیایی یا تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام