سل کانتر

با توجه به تنوع دستگاه ها، نحوه نگه داری دستگاه سل کانتر متنوع بوده و باید به طور کامل با استفاده از کاتالوگ راهنما صورت گیرد.