سل کانتر

با توجه به تنوع دستگاه ها، نحوه نگه داری دستگاه سل کانتر متنوع بوده و باید به طور کامل با استفاده از کاتالوگ راهنما صورت گیرد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام