هود شیمیایی

هود بخار یا هود شیمیایی یک نوع سیستم تهویه می باشند که عملکرد اصلی آن خارج کردن گاز ها، بخار ها، دود ها، گرد و غبار و ذرات معلق شیمیایی موجود در هوا است