کابینت نگهداری مواد شیمیایی

کابینت نگهداری مواد شیمیایی به منظور نگهداری امن از مواد شیمیایی در آزمایشگاه به کار گرفته می شود .