کابینت نگهداری مواد شیمیایی

کابینت نگهداری مواد شیمیایی به منظور نگهداری امن از مواد شیمیایی در آزمایشگاه به کار گرفته می شود .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام