ستون کروماتوگرافی

ستون کروماتوگرافی روشی در شیمی است که به منظور خالص سازی ترکیبات شیمی فردی از مخلوطی از ترکیبات استفاده می شود.