در کروماتوگرافی مایع (LC) ، عملکرد سرنگ کرماتوگرافی در ابتدا به عنوان یک پیپت یا دستگاه انتقال مایع است که یک sample loop  ( طولی از لوله که نمونه در آن قبل از تزریق ذخیره می شود ) را پر می کند . سرنگ عموما نقش فعالی در تزریق ندارد ، که تنها بعد از اینکه نمونه در سرنگ جا به جا شد ، صورت می گیرد . همین قضیه در رابطه با اکثر دریچه های نمونه گیری گازی کروماتوگرافی های گازی ( GC )  صدق می کند – زمانی که نمونه ی گازی به درون ستون سرنگ کرماتوگرافی تزریق می شود از زمانی که به داخل سیستم تزریق انتقال می یابد ، جدا می شود . ولی در آنالیز GC نمونه مایع ، سرنگ کرماتوگرافی تبدیل به بخش کاملی از مسیر در طول تزریق می شود یعنی : نمونه ، در حالت گازی یا مایع ، به محض این که سرنگ وارد مسیر می شود شروع به ورود به ستون می کند .

 مکانیسم های اصلی انتقال نمونه در سرنگ کرماتوگرافی

در سیستم های حوضچه ی ورودی GC برای مایعات ، تکنیک تزریق ، انتخاب سرنگ و شرایط به کار گیری حوضچه ی ورودی ( inlet – یا در بعضی از متون تزریق کننده ) همگی نقشی مهم در فرآیند تزریق ایفا می کنند . دو مکانیسم اصولی انتقال نمونه ، باعث می شوند که سرنگ کرماتوگرافی نمونه را به داخل حوضچه ی ورودی در حالی که سرنگ کرماتوگرافی در حوضچه ی ورودی قرار دارد ، انتقال دهد . ابتدا ، انتقال مایع – نمونه همان طور که غوطه ورساز سرنگ فشار داده می شود رخ می دهد و مایع از نوک سرنگ بیرون می آید . در تزریق سرد ، که در آن دمای حوضچه ی ورودی به اندازه ی کافی برای تولید بخار حلال کافی نیست ، این عمل شبه پیپتی تنها مکانیسم مهم انتقال نمونه است . گرچه ، یک فرآیند رقابتی در تزریق کننده ی داغ رخ می دهد . در عرض یک چند دهم ثانیه بعد از این که سوزن وارد یک حوضچه ی ورودی داغ می شود ، نمونه درون سوزن شروع به بخار شدن می کند . شکل گیری حباب و فشار همراه داخلی افزایش یافته باعث می شود که مقداری مایع به همراه بخار به بیرون راه یابد ، در نتیجه کل یا بخشی از نمونه قرار گرفته در حجم سوزن سرنگ کرماتوگرافی وارد حوضچه ی ورودی در قالب مخلوطی از مایع و بخار می شود . همانطور که فشار از روی غوطه ورساز برداشته می شود ، نمونه مایع اضافی که دمایی برابر با دمای اتاق دارد به درون سرنگ از طریق سوزن کشیده شده که باعث خنک کردن سوزن سرنگ کرماتوگرافی می شود ولی به طور کلی فرآیند شکل گیری بخار در سوزن را متوقف نمی کند . زمانی که حرکت غوطه ورساز سرنگ متوقف شود سوزن دوباره گرم شده که باعث بخار شدن بیشتر نمونه از سوزن به داخل حوضچه ی ورودی می شود . تمامی این فرآیند ها در عرض چند ثانیه رخ می دهد . کل مقدار نمونه ای که در واقع به درون حوضچه ی ورودی تزریق می شود به مقدار زیادی بستگی به این دو فرآیند ، زمان بندی آن ها ، حجم لحاظ شده و شرایط حوضچه ی ورودی دارد . همراه با کنترل شرایط تزریق مطلوب ، درک عالی نقش سرنگ در این فرآیند ها کمک به افرادی که کروماتوگرافی گازی را انجام می دهند می کند که تزریق های بهتری داشته باشند .

 

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است