سرنگ کرماتوگرافی

در کروماتوگرافی مایع (LC) ، عملکرد سرنگ کرماتوگرافی در ابتدا به عنوان یک پیپت یا دستگاه انتقال مایع است که یک sample loop ( طولی از لوله که نمونه در آن قبل از تزریق ذخیره می شود ) را پر می کند