کروماتوگرافی

کروماتوگرافی روشی است که برای جدا سازی ترکیبات آلی و غیر آلی استفاده می شود تا بدین وسیله امکان آنالیز و مطالعه ی آن ها فراهم شود.