کروماتوگرافی

کروماتوگرافی روشی است که برای جدا سازی ترکیبات آلی و غیر آلی استفاده می شود تا بدین وسیله امکان آنالیز و مطالعه ی آن ها فراهم شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام