دستگاه کلونجر

دستگاه کلونجر برای تعیین درصد روغن های فرار موجود در مواد حاوی روغن استفاده می شود.