دستگاه کلونجر

دستگاه کلونجر برای تعیین درصد روغن های فرار موجود در مواد حاوی روغن استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام