تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی

تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی ابزاری هستند که به منظور آشکار سازی نشان گر های حالت بیماری و سلامت استفاده می شوند. یک سری از موارد کلیدی که به دنبال استفاده از آنالایزر های تشخیصی اندازه گرفته می شوند.