یک دستگاه کواگولومتر خون آنالایزری است که به منظور تست کارآیی لخته شدن خون در رابطه با تشخیص و ارزیابی ناهنجاری های خونریزی نظیر هموفیلی یا تحت نظارت قرار دادن بیمارانی استفاده می شود که داروهای ضد لخته کننده نظیر آسپرین ، هپارین یا وارفارین مصرف می کنند . این ابزار هم چنین می تواند مانع تزریق غیر ضروری خون شود با پیش بینی قابل اعتماد این که نیاز به محصول خونی بیشتر است یا خیر .

تست لخته شدن با دستگاه کواگولومتر

تست های لخته شدن خون تست هایی هستند که برای تشخیص سیستم هموستاز استفاده می شوند . دستگاه کواگولومتر یک آنالایزر آزمایشگاهی پزشکی است که به منظور تست سیستم هموستاز به کار گرفته می شوند . دستگاه کواگولومتر مدرن روش های متفاوت فعال سازی و مشاهده ی توسعه لخته های خون در خون یا پلاسمای خون را متوجه می شوند .

دسته بندی تست های لخته شدن خون

ضرورتا تمامی دستگاه های کواگولومتر که در تست های تشخیصی آزمایشگاهی به کار گرفته می شوند مبتنی بر روش های تست سیستم هموستازی هستند که 50 سال قبل شکل گرفته اند . اکثریت این روش ها به منظور کشف نقص ها در یکی از اجزای هموستاز خوب هستند بدون این که قادر به تشخیص سایر نقص های ممکن باشند . مشکل دیگر تشخیص سیستم واقعی هموستاز پیش بینی ترومبوز ( thrombosis ) است یعنی حساسیت به حالت پیش ترموبوزی بیمار .

تمامی تست های بالینی متفاوت سیستم لخته شدن خون را می توان به دو گروه تقسیم کرد : تست های جهانی ( کامل ، عمومی ) ، و تست های ” موضعی ” ( خاص ) .

تست های جهانی

تست های جهانی نتیجه ی عمل آبشار انعقادی خون را نشان می دهند . آن ها مناسب تشخیص حالت کلی سیستم لخته شدن خون و شدت پاتولوژی های مرتبط هستند و به صورت هم زمان تمامی تاثیرات وابسته را ثبت می کنند . روش های جهانی نقشی کلیدی در مرحله ی اول تشخیص ایفا می کنند چون آن ها تصویری بی نقص و کاملی از تغییرات در سیستم انعقاد خون به دست می دهند و به طور کلی گرایش به وجود افزایش انعقاد ( hypercoagulation ) و کاهش انعقاد ( hypocoagulation ) را پیش بینی می کنند .

تست های موضعی ( محلی )

تست های موضعی نتیجه ی کار اجزای مجزای جریان آبشاری سیستم انعقاد خون را و هم چنین فاکتور های مجزای انعقاد را مشخص می کنند . آن ها برای امکان مشخص سازی موقعیت یابی مکانی عامل بیماری الزامی هستند .

دیدگاه ها بسته شده است