دستگاه کواگولومتر

ک دستگاه کواگولومتر خون آنالایزری است که به منظور تست کارآیی لخته شدن خون در رابطه با تشخیص و ارزیابی ناهنجاری های خونریزی نظیر هموفیلی یا تحت نظارت قرار دادن بیمارانی استفاده می شود