کلنی شمار (کلنی کانتر)

از کاربردهای کلنی شمار و یا کلنی کانتر می توان تست Ames، ارزیابی های موتاسیون باکتریایی و کلنی های باکتریایی ای.کلای می شود را نام برد.