کلنی شمار (کلنی کانتر)

از کاربردهای کلنی شمار و یا کلنی کانتر می توان تست Ames، ارزیابی های موتاسیون باکتریایی و کلنی های باکتریایی ای.کلای می شود را نام برد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام