هدایت سنجی

هدایت سنجی در شیمی کاربردی استفاده می شود و اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است.