قوام سنج

قوام سنج یک ابزار با دوام ، ارزان برای بررسی دقیق نمونه های تولید یا آزمایشگاهی در مقایسه با استاندارد های پایداری ، ویسکوزیته یا سرعت جریان است