دیونایزر

آب خالص شده توسط دیونایزر نه تنها باید برای مصرف انسان بلکه باید برای اهداف دیگر نیز به کار گرفته شود از جمله ملزومات کاربرد های پزشکی ، دارویی ، شیمیایی…