دیونایزر

آب خالص شده توسط دیونایزر نه تنها باید برای مصرف انسان بلکه باید برای اهداف دیگر نیز به کار گرفته شود از جمله ملزومات کاربرد های پزشکی ، دارویی ، شیمیایی…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام