دانسیتومتر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که به منظور اندازه گیری دانسیته ی اپتیکال ( نوری ) طراحی شده است . در کاربرد های مختلف علمی از دانسیتومتر ها استفاده می شود ، عکاسان و افرادی که در صنعت چاپ مشغول به کار هستند نیز برای بررسی میزان کیفیت کار خود به دانسیتومتر نیاز دارند . شرکت های متعددی دانسیتومتر ها را تولید می کنند از جمله تجهیزات تخصصی که برای کاربرد های خاص سفارشی سازی می شوند .

بعضی از دانسیتومتر ها از یک تکنیک انتقالی استفاده می کنند که در آن نور از طریق ماده ای که باید اندازه گیری شود عبور داده می شود و یک سلول فوتو الکتریک نور را به دنبال عبور از آن مورد قرائت قرار می دهد . دانسیته ی نوری توسط بررسی میزان نور عبوری از میان شیء که نقش قرائت آن را دارد ، تعیین می شود . این نوع دانسیتومتر اغلب اوقات به منظور اندازه گیری دانسیته ی نوری در فیلم به کار گرفته می شود و از داده های به دست آمده به روش های گوناگون در طول فرآیند توسعه ی فیلم استفاده می شود .

در رابطه با اشیاء سخت که آن ها را نمی توان با دانسیتومتر انتقالی به کار گرفت ، از یک فرآیند انعکاسی استفاده می شود . در این جا ، مقدار نور منعکس شده توسط شیء اندازه گیری می شود . به عنوان مثال ، یک عکاس می تواند از روش انتقالی برای خواندن فیلم و از روش انعکاسی برای خواندن یک عکس توسعه یافته استفاده کند . بعضی از دانسیتومتر ها قادر به هر دو کار هستند و به افراد اجازه می دهند محیط کار را برای کاربرد های مختلف آماده کنند .

چاپ گر ها ( افرادی که در صنعت چاپ مشغول به کار هستند ) از دانسیتومتر ها به منظور بررسی سطح اشباع بودن رنگ و تایید عملکرد بدون نقص چاپ استفاده می کنند . از دانسیتومتر ها هم چنین می شود در طول بررسی پرس استفاده شود تا تاییدی بر چاپ شدن درست مواد باشد و یا آن ها به منظور مقایسه ی ظاهر فیلم های استفاده شده به منظور آماده سازی صفحات چاپ با محصول نهایی چاپ شده به کار گرفته می شوند .

از دانسیتومتری به روش های مختلفی استفاده می شود . در یک نوع تخصصی از دانسیتومتری به منظور اندازه گیری چگالی استخوان استفاده می شود به این صورت که چگالی توسط اشعه ی ایکس عبور داده شده از میان بدن اندازه گیری می شود . در این مورد ، چگالی استخوان را می توان با مشاهده ی میزان اشعه های ایکس عبوری از میان بدن تعیین کرد . تغییرات حاد در چگالی استخوان را اغلب اوقات می توان توسط نگاه کردن به فیلم اشعه ی ایکس شناسایی کرد به طوری که استخوان متخلخل تر به شکل تیره تری در اشعه ی ایکس ظاهر می شود و استخوان پر تراکم تر رنگ سفید تری خواهید داشت که به این معنی است که این نواحی از فیلم به شکل سنگینی در معرض اشعه ی ایکس قرار نگرفته اند .

معمولا قبل از استفاده از دانسیتومتر ها بایستی آن ها را گرم کرد . هم چنین کالیبره کردن آن ها به منظور مطمئن شدن از این که قرائت های به دست آمده دقیق و بدون نقص هستند ، مهم است . عمل کالیبراسیون را می توان با کارت های کالیبراسیونی کامل کرد که توسط تولیدکننده فراهم شده است به نحوی که بر روی هر کارت یک عدد در رابطه با نواحی مختلف نمونه با چگالی های مختلف ذکر شده است و به دنبال قرار دادن نمونه در دانسیتومتر و مقایسه ی سطح دانسیته ی ثبت شده با مقدار روی کارت می توان از کالیبره بودن دستگاه اطمینان حاصل کرد .

دیدگاهتان را بنویسید