عمق سنج

عمق سنج یک سنجشگر فشار است که عمق معادل را در آب نشان می دهد. یکی از تجهیزات غواصی به شمار می رود که اغلب اوقات توسط غواصان استفاده می شود.