عمق سنج

عمق سنج یک سنجشگر فشار است که عمق معادل را در آب نشان می دهد. یکی از تجهیزات غواصی به شمار می رود که اغلب اوقات توسط غواصان استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام