دسیکاتور

دسیکاتور یا ظرف خشک کن مناسب برای جذب رطوبت و نگهداری از مواد و لوازم آزمایشگاهی می باشد.