دسیکاتور

دسیکاتور یا ظرف خشک کن مناسب برای جذب رطوبت و نگهداری از مواد و لوازم آزمایشگاهی می باشد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام