دیلاتومتر

دیلاتومتر یک ابزار علمی است که تغییرات حجم ایجاد شده توسط یک فرآیند شیمیایی یا فیزیکی را اندازه گیری می کند . یک کاربرد آشنا از دیلاتومتر ترمومتر جیوه در شیشه است