ستون تقطیر دستگاهی است برای فرآیند جدا سازی مواد یک ترکیب از مخلوط مایع توسط چگالش و تبخیر گزینشی است . تقطیر ممکن است منجر به جدا سازی کامل ( تقریبا اجزای خالص ) شود یا ممکن است باعث جدا سازی جزئی شود که غلظت اجزای گزینشی مخلوط را افزایش می دهد . در هر حالت این فرآیند از تفاوت در قدرت تبخیر اجزای ترکیب استفاده می کند . در شیمی صنعتی ، تقطیر یک واحد عملکردی است که اهمیت جهانی دارد ولی یک فرآیند فیزیکی و نه یک واکنش شیمیایی به شمار می رود .

تقطیر هایی که در مقیاس آزمایشگاهی صورت می گیرند تقریبا به صورت انحصاری به صورت بسته صورت می گیرند . دستگاهی که به منظور تقطیر مورد استفاده قرار می گیرد از یک حداقل دیگ جوشان تشکیل شده است که در آن ماده ی منبع گرما داده می شود ، یک کندانسور که در آن بخار حرارت دیده خنک شده و دوباره به حالت مایع بر می گردد و یک دریافت کننده که در آن مایع خالص شده یا تغلیظ شده به اسم عصاره ، جمع آوری می شود . چندین تکنیک در سطح آزمایشگاهی برای انجام عمل تقطیر وجود دارند .

ستون تقطیر آزمایشگاهی

یک ستون تقطیر آزمایشگاهی یک شیشه آلات است که به منظور جدا سازی مخلوط های تبخیر شده ی ترکیبات مایع با فراریت ( volatility ) بسته به کار گرفته می شود . نام دیگر آن هم چنین می تواند ستون تفکیک باشد . اکثریت استفاده از آن در ستون Vigreux یا یک ستون مستقیم بسته شده با مهره های شیشه ای یا قطعات فلزی نظیر حلقه های Raschig است .

ستون های تقطیر کمک به جدا سازی مخلوط می کنند که این کار با کمک به خنک سازی ، چگالش و دوباره تبخیر بخار های مخلوط در راستای قانون رائول صورت می گیرد . با هر چرخه تبخیر – چگالش ، بخار ها از نظر داشتن یک ترکیب خاص غنی تر می شوند . یک مساحت سطح بزرگ تر اجازه به چرخه های بیشتری می دهد که در عوض باعث بهبود سازی عمل جدا سازی می شود . برای یک ستون Vigreux یا یک ستون تقطیر بسته بندی شده چنین چیزی معقول است . تقطیر باند اسپینینگ ( Spinning band distillation ) با استفاده از یک باند چرخشی در ستون برای وادار کردن بخار ها به اوج گیری و نزول چگالیده ( مایع حاصل از چگالش بخار ) به داخل یک تماس بسته همان نتیجه را به دست می آورد با این تفاوت که بسیار زودتر به تعادل می رسد .

دیدگاهتان را بنویسید