ستون تقطیر

ستون تقطیر فرآیند جدا سازی مواد یک ترکیب از مخلوط مایع توسط چگالش و تبخیر گزینشی است . تقطیر ممکن است منجر به جدا سازی کامل ( تقریبا اجزای خالص ) شود یا ممکن است باعث جدا سازی جزئی شود