دستگاه تقطیر

تقطیر فرآیند جدا سازی مواد تشکیل دهنده ی یک مخلوط مایع توسط تبخیر و تغلیظ ( تبدیل بخار به مایع ) گزینشی است