اصول الکترود PO2

الکترود PO2 یا الکترود اکسیژن Clark که در شکل بالا نشان داده شده است ، دارای کاتدی از جنس پلاتین و آندی از جنس کلرید نقره – نقره بوده و در 6/0 ولت پلاریزه می شود . الکترود PO2 از نمونه توسط غشاء نیمه تراوائی که نفوذ پذیر به اکسیژن ولی غیر قابل نفوذ به یون ها ، پروتئین ها و اریتروسیت ها است ، جدا می شود . یک محلول الکترولیت ، الکترودها را می پوشاند که ارتباط الکتریکی بین آند و کاتد را برقرار ساخته و پر اکسید یا هبدروکسید جمع شده را خنثی می نماید . آند الکترون های مورد نیاز جهت احیاء کاتد را فراهم می آورد . با انتشار اکسیژن حل شده ( cdO2 ) از غشاء و احیاء آن در کاتد ، جریان تولید شده متناسب با میزان اکسیژن احیاء شده خواهد بود. (بیشتر…)

می 20, 2015
الکترود PO2

الکترود PO2 | خرید الکترود PO2 | فروش الکترود PO2

اصول الکترود PO2 الکترود PO2 یا الکترود اکسیژن Clark که در شکل بالا نشان داده شده است ، دارای کاتدی از جنس پلاتین و آندی از جنس کلرید نقره – نقره بوده و در 6/0 ولت پلاریزه می شود . الکترود PO2 از نمونه توسط غشاء نیمه تراوائی که نفوذ پذیر به اکسیژن ولی غیر قابل نفوذ به یون ها ، […]
می 20, 2015
الکترود PH

الکترود PH | الکترود پی اچ متر | خرید الکترود PH | فروش الکترود PH

الکترود PH دارای یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس (کالومل) می باشد. غشاء نازک الکترود شیشه ای دارای پوششی از یون های فلزی می باشد که به جای یون های هیدروژن می توانند تعویض شوند. یک سطح غشاء در تماس با محلولی با PH ثابت ( NHCI1/0( و سطح دیگر غشاء در تماس با نمونه است. یون های […]