الکترود PH

الکترود PH دارای یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس (کالومل) می باشد.