الکترود PH

الکترود PH دارای یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس (کالومل) می باشد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام