الکترود PO2

الکترود PO2 یا الکترود اکسیژن Clark که در شکل نشان داده شده است ، دارای کاتدی از جنس پلاتین و آندی از جنس کلرید نقره – نقره بوده و در 6/0 ولت پلاریزه می شود