دستگاه الکترولیت آنالایزر

دستگاه الکترولیت آنالایزر در بدن انسان سطوح الکترولیت را به منظور کشف عدم تعادل های متابولیکی و اندازه گیری عملکرد قلب و کلیه ، ارزیابی می کند

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام