دستگاه الکترولیت آنالایزر

دستگاه الکترولیت آنالایزر در بدن انسان سطوح الکترولیت را به منظور کشف عدم تعادل های متابولیکی و اندازه گیری عملکرد قلب و کلیه ، ارزیابی می کند