تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیست

تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیست می تواند شناسایی کننده ترکیب های موجود در هوا ، خاک یا آب باشد.از طرف دیگر ،می توانند تایید کننده یک محصول قرار گیرد