دستگاه ESR

سرعت ته نشینی اریتروسیت ( دستگاه ESR) که سرعت ته نشینی یا Westergren ESR نیز نامیده می شود ، سرعتی است که در آن سلول های قرمز خونی در یک بازه ی زمانی یک ساعته ته نشین می شوند