کشش سنج

اکستنسومتر یا کشش سنج دستگاهی است که به منظور اندازه گیری تغییرات در طول یک شیء استفاده می شود . به منظور اندازه گیری اندازه گیری های کشش – استرس و تست های کشش مفید است .