کشش سنج

اکستنسومتر یا کشش سنج دستگاهی است که به منظور اندازه گیری تغییرات در طول یک شیء استفاده می شود . به منظور اندازه گیری اندازه گیری های کشش – استرس و تست های کشش مفید است .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام