چشم شور اضطراری

چشم شور اضطراری باید به نوعی طراحی شود که هر دو چشم را هم زمان بشورند و میزان مایعی که رها می شود نباید کمتر از 1.5 لیتر در هر دقیقه به مدت باشد.