چشم شور اضطراری

چشم شور اضطراری باید به نوعی طراحی شود که هر دو چشم را هم زمان بشورند و میزان مایعی که رها می شود نباید کمتر از 1.5 لیتر در هر دقیقه به مدت باشد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام