فرمانتور

فرمانتور یا محفظه ی تخمیر نوعی راکتور زیستی برای دارا بودن و کنترل کردن میکرو ارگانیسم های تخمیری می باشد.