لیست شرکت های ارائه دهنده ی این محصول


از فلیم فتومتر برای اندازه گیری لیتیوم ، سدیم و پتاسیم در مایعات بدن استفاده می شود. انواع پیشرفته این دستگاه قادر به اندازه گیری کلسیم نیز می باشند . در فلیم فتومتر ، نمونه به کمک اکسیژن فشرده ( هوا ) به صورت قطرات ریز یکنواخت به درون شعله اسپری می شود . نمک های فلزی در داخل شعله تبخیر شده و به سرعت به اتم های گازی تفکیک می شوند . وقتی دما از حد بحرانی بالاتر می رود اتم های گازی ، انرژی جذب می کنند و این انرژی موجب برانگیختگی الکترون ها از یک تراز انرژی بالاتر می شود . وقتی این الکترون ها به تراز پایه خود باز می گردند انرژی جذب شده را به صورت امواج نوری از دست می دهند . میزان از دست دادن انرژی ، در نتیجه بازگشت الکترون ها از تراز برانگیخته به تراز پایه می باشد . در نتیجه نور ساطع شده نیز دارای طول موج مشخصی می باشد که برای هر اتم اختصاصی است . شدت نور ساطع شده در هر طول موج مشخص با مقدار اتم های فلزی برانگیخته نسبت مستقیم داشته و می توان آن را با فیلترهای نوری مناسب و فتودتکتور اندازه گیری کرد .

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات آزمایشگاه طبی

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات اندازه گیری

 

از Emission PHotometry ( فتومتری نشری ) برای اندازه گیری فلزات قلیایی که برانگیخته شدن آنها به انرژی کم و دمای پایین ( پروپان – اکسیژن یا بوتان – اکسیژن ) نیاز دارد استفاده می شود . اندازه گیری کلسیم نیاز به شعله های با دمای بالاتری دارد ( استیلن – اکسیژن ).

رابطه بین غلظت و عنصر پراکنده در فیلم فتومتر

در حالت ایده آل رابطه بین غلظت عنصر پراکنده شده و شدت نور در یک طول موج مشخص خطی می باشد . درجه یونیزاسیون بستگی به غلظت عنصر مورد نظر ، متفاوت می باشد . مواد دیگر موجود در نمونه درجه یونیزاسیون عنصر مورد نظر را کاهش می دهند .در حالت گازی هم اتم ها و هم یون های یک ماده ممکن است برانگیخته شوند ولی طیف نشری یون ها و اتمها متفاوت می باشد .

انتخاب بهترین شرایط برای اندازه گیری به صورتی که فقط طیف نشر اتمی به دست بیاید ، حائز اهمیت است . فلیم فتومتری بر اساس تهییج  الکترون های اتم به وسیله انرژی حرارتی شعله می باشد . الکترون ها در حالت تهییج شده ( excited state) ناپایدار بوده و انرژی اضافی را آزاد کرده و به حالت پایدار می رسند . این انرژی به صورت نور آزاد می شود . نور حاصله دارای سطوح انرژی متفاوت بوده و بنابراین متشکل از چند طول موج متفاوت می باشد . این طول موج های متفاوت یا خطوط اسپکتروم ( spectrum lines ) برای هر عنصر اختصاصی می باشد . در فلیم فتومتری طول موج نور به کار رفته برای اندازه گیری هر عنصر بستگی به انتخاب خط مزبور در طیف جذبی عنصر دارد . ( مثل اسپکتروفتومتری )

نور به کار رفته باید دارای انرژی کافی باشد تا روش اندازه گیری حساسیت کافی داشته باشد ، در ضمن طول موج انتخاب شده با سایر خطوط جذبی عنصر تداخل نداشته باشد و نزدیک آنها نباشد . فلزات قلیائی به آسانی در شعله تهییج می شوند ( در شعله های معمولی آزمایشگاه ) .

لیتیوم رنگ قرمز ، سدیم رنگ زرد ، پتاسیم رنگ بنفش ، روبیدیوم رنگ قرمز و منیزیوم رنگ آبی در شعله ایجاد می کنند . این رنگ ها جزء خصوصیات اتم های فلزی می باشد که به صورت کاتیون در محلول وجود داشته باشند . در شرایط ثابت و کنترل شده شدت نور در طول موج خاصی مستقیماً متناسب با مقدار انرژی تولید شده و متناسب با غلظت ماده مورد نظر در نمونه می باشد . از فلیم فتومتری برای اندازه گیری مستقیم غلظت بعضی فلزات استفاده می شود.

سایر کاتیون ها ( مثل کلسیم  ) در شعله معمولی به مقدار کمتری تهییج می شوند و مقدار نور ایجاد شده حساسیت کافی برای روش فلیم فتومتری را ندارد . برای افزایش حساسیت در مورد سایر کاتیون ها ، از شعله های با حرارت بیشتر استفاده می شود .

برای فلزاتی که به آسانی در شعله تحریک می شوند مثل فلزات قلیائی (سدیم – پتاسیم – لیتیوم ) تنها 5-1% اتم های حاضر در محلول در شعله تحریک می شوند . حتی با این درصد کم اتم های تحریک شده ، این روش برای اندازه گیری فلزات قلیایی به قدر کافی حساس می باشد . برای اتم ها و یون های فلزی که به اسانی در شعله تحریک نمی شوند ، روش emission   PH ometery حساسیت کافی ندارد.

گازهای مورد استفاده در فلیم فتومتری

مخلوط هیدروژن و اکسیژن شعله ای با حرارت بالا ایجاد می کند که معمولاً برای فلیم فتومتری به کار می رود . گاز طبیعی استیلن ، پروپان مخلوط با هوا یا اکسیژن هم مناسب می باشد . تمام این گازها و سایر عوامل اکسیدان برای این کار مناسب می باشند . استفاده از هر کدام بستگی به حرارت شعله مورد نیاز و حساسیت هر کدام دارد . لازم است حرارت شعله در طی اندازه گیری ثابت نگهداشته شود تا باعث تغییر حساسیت نشود .

ریگولاتورهای گاز با کیفیت بالا برای ثابت نگهداشتن حرارت شعله لازم و ضروری است . استاندارد کردن حرارت فلیم فتومتر در فواصل مرتب ضروری است . چون تغییرات حرارت شعله باعث تغییر نتایج تست ها می شود .

قسمت های دستگاه فلیم فتومتر

1) Atomizer : وظیفه ی اتمایزر یا burner شکستن و تبدیل محلول به قطرات کوچکی است که در آن اتم ها انرژی حرارتی را از شعله جذب کرده و تهییج می شوند در نوع Total consumption burner گاز با سرعت زیاد از یک سر لوله کاپیلری که در محلول قرار دارد عبور می کند که سبب کشیده شدن مایع از طریق لوله کاپیلری به داخل شعله می شود.

در نوع Premix burner، محلول از طریق لوله کاپیلری براساس نیروی جاذبه وارد محفظه ای می شود که در آن گاز با سرعت زیاد جریان دارد و به صورت قطرات کوچک درآمده و وارد شعله می شود در این نوع قطرات بزرگتری ایجاد شده و وارد شعله نمی شوند و به هدر می روند.

۲) Monochromator : شامل شیار ورودی و خروجی (slit) و منوکروماتور، مشابه اسپکتروفتومتر می باشد، وظیفه این قسمت جدا کردن طول موج مورد نظر قبل از ورود آن به دتکتور می باشد. به صورت ایده آل منوکروماتور دستگاه فیلم فتومتر باید دارای کیفیت بالاتری از اسپکتروفتومتر باشد.

وقتی مواد غیریونی وارد شعله شوند، می سوزند و نوری با طول موج های متفاوت ایجاد می کنند که این نور را continous emission می نامند که به line emision عنصر مورد نظر اضافه می شود.

مسئله مهم در موقع کار با فیلم فتومتر، عدم کنترل کافی بر روی شعله و آسپیراتور (aspirator) می باشد، تغییر کوچک در فشار گاز باعث تغییر سرعت آسپیریشن نمونه و تغییر حرارت شعله می شود. با توجه به روش هایی که برای اطمینان از ثابت بودن شعله و آسپیریشن دستگاه فلیم فتومتر طراحی شده است، هنوز تغییرات زیادی در آنها مشاهده می شود. فلیم فتومترهای دارای استاندارد داخلی
(internalstandard) لیتیوم مناسب تر می باشند، یک شعله و چند دتکتور برای کنترل همزمان شعله به کار می روند. نسبت نور در دتکتور نمونه به رفرانس متناسب با غلظت نمونه است، بنابراین تغییرات شعله و آسپیراتور باعث تغییر همزمان در دتکتورهای نمونه و رفرانس می شود. با این روش خطای ناشی از تغییر شعله و سرعت آسپیریشن کاهش می یابد. نسبت بین دتکتورهای سدیم و پتاسیم با دتکتور لیتیوم مقایسه شده و به صورت دیژیتال نشان داده می شود.

به علاوه لیتیوم به عنوان بافر تشعشع (radiation buffer) عمل می کند. در موقع اندازه گیری پتاسیم، جواب آن بستگی به مقدار سدیم موجود در نمونه دارد، مگر اینکه ماده دیگری در غلظت بالا موجود باشد که آسان تر تحریک شود (مثل لیتیوم). در غیاب لیتیوم انرژی از اتم های تحریک شده سدیم به اتم های پتاسیم منتقل می شود و باعث تغییر درصد اتم های تحریک شده پتاسیم بسته به غلظت سدیم نمونه می شود. پس مقدار پتاسیم تحریک شده براساس غلظت سدیم موجود متغیر است و خطای فاحشی ایجاد می کند.

راه جبران این خطا، رقیق کردن نمونه با محلول حاوی غلظت بالای لیتیوم می باشد. پس تعداد درصد اتم های پتاسیم تحریک شده مستقل از غلظت سدیم نمونه خواهد بود. به این دلیل باید band path منوکروماتور، فلیم فتومتر باریک باشد تا بتواند این continous emission را تا حد امکان حذف کند ولی ماکزیمم line emission موردنظر را عبور دهد.

۳) Deteclor : دتکتور فلیم فتومتر مشابه اسپکتروفتومتر می باشد. در فلیم فتومتر باید تعادل حرارتی به سرعت حاصل شود (به وسیله کاربرد روش ها و وسایل مخصوص)، فلیم فتومترهایی که از PMP (photomultiplier) استفاده می کنند حساس تر هستند و به زمان کمتری برای رسیدن به تعادل حرارتی نیاز دارند. حتی فلیم فتومترهای دارای  PMP هم احتیاج به آسپیریشن آب و استاندارد برای ایجاد تعادل حرارتی قبل از انجام اندازه گیری دارند.

۴) کوره (burner)

۵) کمپرسور هوا

۶) منبع گاز

۷) فیلتر و قطعات توری: فیلترهای انتخابی برای فلزهای مختلف عبارتند از: nm۶۷۱ برای لیتیوم، nm۵۸۹ برای سدیم، nm۷۶۸ برای پتاسیم.

فیلتر و قطعات توری

با استفاده از استاندارد داخلی اندازه گیری مستقیم غلظت سدیم و پتاسیم با صحت و دقت قابل قبول امکان پذیر خواهد بود. غلظت لیتیوم در اینترنال استاندارد mEq/lit۳۰۰۰ می باشد.

استفاده از فلیم فتومترهایی که رقت نمونه به صورت اتوماتیک تهیه می شود ترجیح داده می شود، چون خطای ناشی از عدم صحت و عدم دقت در موقع تهیه رقت کمتر می باشد.

نگهداری و کنترل کیفی فلیم فتومتر

از آنجا که ضریب رقت و فشار گاز و هوا برای اندازه گیری کاتیون ها اهمیت زیادی دارد، توصیه می شود دستورالعمل های سازنده دستگاه و دستورهای ذکر شده در بروشور به دقت رعایت شوند.

در اکثر فلیم فتومترها، پروتئین های سرم ممکن است درلوله ها و محفظه رقیق کننده (diluter) رسوب کنند. همچنین کوره، محفظه کوره (دودکش) و فیلترها در صورتی که مخلوط گاز و هوا مناسب نباشد ممکن است آسیب ببیند (به علت سوختن ناقص شعله).

جهت کاهش سوخت ناقص توصیه می شود که مواد سورفکتانت (surfactant) غیر یونی به مقدار مناسب به محلول رقیق کننده اضافه شود.

دستگاه فیلم فتومتر چند دقیقه قبل از انجام آزمایش روشن شود وپس از رسیدن به حرارت ایده آل، اندازه گیری انجام شود.

نمونه نباید خیلی غلیظ باشد، نمونه باید کاملاً یکنواخت (homogene) باشد.

قبل از هر سری اندازه گیری، دستگاه با نمونه کنترل بررسی شود.

استفاده از بلانک، استاندارد و سرم کنترل (با همان رقت سرم) توصیه می شود.

کپسول گاز هر روز بررسی شود و اگر کمتر از آن پر است، باید کپسول عوض شود.

مخلوط گاز و هوا مطابق توصیه سازنده تنظیم شود.

پس از پایان هر سری اندازه گیری، لوله ها و مکنده به مدت ۵ دقیقه با آب مقطر تمیز شوند.

نشت لوله های هوا و گاز با استفاده از محلول کف صابون بررسی و کنترل شود.

رقیق کننده هایی که دارای پمپاژ لاستیکی هستند، باید به طور منظم و در فواصل مرتب (دو روز یکبار) بررسی شوند. چون این لوله ها بر اثر استفاده طولانی مدت، نرم می شوند، و باعث خطا به علت رقت ناکافی نمونه می شوند.

پس از پایان کار منبع گاز و هوا بسته شده و دستگاه خاموش شود.

دستگاه فلیم فتومتر در مسیر جریان هوا (کولر، بخاری) نباشد، در کنار دستگاه سیگار نکشید چون باعث افزایش کاذب پتاسیم نمونه می شود.

ظروف waste هر روز تخلیه شوند.

لوله ها و مکنده ها و سیستم رقیق کننده هفته ای یکبار تمیز شده و با آب مقطر شستشو داده شوند.

در صورتی که دستگاه توانایی اندازه گیری غلظت های مورد انتظار را نداشته باشد، لوله های پلاستیکی آن باید تعویض شوند.

کوره، دودکش، شیشه ها و فیلترها هر شش ماه یکبار توسط پارچه بدون پرز و با محلول تمیز کننده و متانول تمیز شوند.

به فیلترهای نوری دست نزنید.

بازرسی لوله های گاز که در اثر دما و فرسایش خراب می شوند، ضروری است.

Atomizer دستگاه باید تمیز باشد، چون هر چه قطرات تولید شده در اتمایزر ریزتر باشد، کیفیت جواب ها بیشتر است.

منوکروماتور دستگاه باید دارای کیفیت بالایی باشد، SBW آن باید nm۰۱/۰ باشد.

در قسمت اتمایزر، محلول در اثر عبور از ۳ پروانه در حال چرخش به صورت پودر اسپری می شود، این قسمت باید در فواصل مرتب تمیز شود (هر ۶ ماه یکبار).

ارتفاع قسمت بالای شیشه waste باید مساوی (هم سطح) ارتفاع نصف اتمایزر باشد.

چون اگر شیشه waste بالاتر باشد آب بیشتری در اتمایزر جمع می شود و تداخل و نوسان زیادی ایجاد می کند. شیشه waste طوری تنظیم شود که نوسان شعله و نتایج کمتر شود. لوله متصل به شیشه waste باید U شکل باشد تا حرارت مایع را بگیرد وگرنه شیشه waste می شکند.

نوک Flame (شعله) مقابل فیلتر می باشد، شعله باید طوری تنظیم شود که زبانه های شعله از هم جدا باشند. نباید زبانه های شعله با هم مخلوط شوند، شعله نباید حرکت و لرزش داشته باشد، شعله باید کاملاً آبی بسوزد، برای کنترل شعله بهترین محلول آب مقطر D.W (آب خالص grade I) می باشد، اگر شعله آبی بود، تنظیم است.

آب مورد استفاده برای فلیم فتومتر باید Grade I باشد.

درجه تهییج یون ها بستگی به نوع گاز مصرفی دارد. مثلاً:

پروپان + هوا

پروپان + اکسیژن

در فلیم فتومترهای جدید ۳ مسیر نوری وجود دارد که به وسیله آئینه ها و عدسی ها ایجاد می شود یا به وسیله chopper یا splitter ایجاد می شود.

در این دستگاه ها همزمان و و اندازه گیری می شود.

فواید استفاده از اینترنال استاندارد:

۱) جلوگیری از تغییرات کوچک atomizer

۲) ثابت نگهداشتن شعله

۳) جبران ویسکوزیتی محلول نمونه به وسیله خصوصیات بافری اینترنال استاندارد.

۴) جلوگیری ازتداخل سدیم در اندازه گیری پتاسیم

۵) شعله ایجاد شده در اثر اینترنال استاندارد بسیار غلیظ است و رنگ آن با شعله حاصل از سدیم و پتاسیم متفاوت است و از تداخل جلوگیری می شود.

معمولاً از لیتیوم با غلظت mmol/lit۳۰۰۰ و سزیوم یا غلظت mmol/lit۳۰۰ به عنوان استاندارد داخلی استفاده می شود. چون این دو یون به صورت طبیعی در بدن وجود ندارند.

کنترل عدم صحت (bias) فلیم فتومتور

استفاده از نمونه دارای مقدار مشخصی –  – و مقایسه جواب به دست آمده با جواب مورد انتظار

۱۰۰× انتظار مورد عدد-آمده دست به عددآمده دست به عدد = Bias %

کنترل عدد دقت (within day C.V, between day C.V)

۱۰ بار آزمایش کرده و ، SD و CV محاسبه می شود.

در صورت نگهداری و مراقبت مناسب از فیلم فتومتر، CV  در یکسری آزمایش برای لیتیوم و برای سدیم و پتاسیم می باشد.

کنترل drift

مشابه کنترل اسپکتروفنومتر می باشد، عقربه با آب مقطر در وسط تنظیمشده و پس از ۱۵ دقیقه، عقربه را بررسی می کنیم. هر نوع حرکت به چپ و راست نشانه drift می باشد (یا تنظیم صفر).

در دستگاه های دیژیتال پس از هر ۵ یا ۱۰ نمونه، آب مقطر (بلانک) داده و drift را کنترل می کنیم. اگر فلیم فتومتر درست کالیبره شود عدم صحت زیاد مطرح نیست و توجه به عدم دقت الزامی است.

برای تعیین دقت باید within day C.V (تکرار یک نمونه چند بار در روز) و between day C.V (تکرار یک نمونه در چند روز) تعیین شوند.

سمپلر مصرفی برای تهیه رقت باید کالیبره و کنترل شود.

از پیپت کلاس A یا B برای تهیه رقت استفاده کنید. استفاده از پیپتور به علت عدم دقت زیاد آن، توصیه نمی شود.

برای فیلم فتومترهای با رقیق کننده اتوماتیک عدم صحت ۱% و عدم رقت تا ۲% قابل قبول است.

برای فیلم فتومترهایی که رقت با دست تهیه می شود، عدم صحت مجاز تا ۱% و عدم دقت مجاز تا ۴% می باشد.

فلیم فتومتر در فواصل مرتب با وایتکس ۱۰% رقیق شده و اسید کلریدریک رقیق

روش های کنترل فتومتر

تنظیم طول موج

تنظیم طول موج بدین منظور صورت می گیرد تا تطابق طول موج نشان داده شده توسط دستگاه با طول موج انتخاب شده توسط دستگاه ثابت گردد . بهتر است که طول موج به صورت روزانه کنترل شود . اگر منبع نور تغییر کند ، تنظیم طول موج اجباری است.

یک روش تنظیم طول موج ، استفاده از فیلترهای شیشه ای کمیابی موسوم به دیدیمیوم یا اکسید هولیوم ( Holiom Oxide ) می باشد . فیلتر دیدیمیوم باندهای جذبی وسیعی داشته و با استفاده از آن می توان طول موج دستگاه های با نور عبور یافته وسیع الطیف را تنظیم کرد . فیلتر اکسید هولیوم دارای باندهای جذبی کمتری بوده و به طور دقیق در منطقه مرئی و ماوراء بنفش ( 650-280 نانومتر ) طیف قرار می گیرند و با استفاده از آن می توان طول موج ذرات در دستگاه های با نور عبور یافته باریک الطیف تنظیم کرد . این فیلترها ازطرف سازمانی موسوم به NBS (National Burean of Standrads ) در دسترس قرارگرفته و آنها را می توان به طور مستقیم داخل بخش نمونه دستگاه جای داد . تنظیم طول موج از روی مقایسه قله های جذبی نشان داده شده توسط دستگاه با قله های جذبی تعیین شده در بروشور فیلترها صورت می پذیرد . چون فیلترها با گذشت زمان خراب می شوند ، صحت طول موج باید ، تا اتمام تاریخ مصرف به طور روزانه کنترل گردد.

یک روش بسیار دقیق به منظور اثبات تنظیم بودن طول وج ، تعویض لامپ منبع نور با لامپ انرژی تشعشعی دارای خطوط خروجی بلند در طول موج های مشخص می باشد . لامپ های بخار جیوه ، هیدروژن و دوتریوم دارای این ویژگی می باشند . لامپ های جیوه ای دارای خطوط خروجی بسیاری بین طول موج های 300 تا 600 نانومتر می باشند . بنابراین با استفاده از آنها می توان تنظیم بودن طول موج در مناطق ماوراء بنفش و مرئی را اثبات نمود . لامپ های دوترریوم و هبروژن  دارای خطوط خروجی فشرده ای در 656 و 486 نانومتر هستند . بنابراین می توان با استفاده از آنها تنظیم بودن طول موج در منطقه مرئی را ثابت کرد . جهت اثبات صحت طول موج ، بخش انتخاب کننده طول موج دستگاه را چندین نانومتر در دو طرف خطوط خروجی شناخته شده لامپ مورد استفاده مطابقت دشته باشد . روش سوم اثبات صحت ، طول موج استفاده از محلول های خالص دارای قله های جذبی شناخته شده می باشد . به عنوان مثال ، کلرید هولیوم دارای قله ها جذبی تند بوده و با استفاده از ان می توان دو طول موج 1/241 و 5/361 نانومتر را در دستگاه های با نور عبور یافته باریک ( 2 نانومتر ) کنترل نمود.

تمام روش های کنترل طول موج ، حساسیت دستگاه را در طول موج ها معین و با قله های جذبی شناخته شده یک ماده مرجع مقایسه می نمایند تنظیم دستی طول موج در هر دستگاه نیاز به داشتن دانش کافی در رابطه با کاربرد طول موج دارد.

کنترل خطی

کنترل خطی بودن بدین منظور صورت می گیرد تا حساسیت آشکارساز، در حد وسیعی از طول موج بکار رفته در  دستگاه ( حد طول موج مفید اندازه گیری ) ثابت گردد.

معمولی ترین روش جهت تایید خطی بودن استفاده از محلول هایی می باشد که از قانون بیر تبعیت می نمایند . یعنی محلولی با غلظت شناخته شده که حداقل بتوان سه رقت از ان تهیه نمود . جذب هر رقت در طول موج مشخص در مقابل محلول بلانک مناسب قرائت گشته و سپس منحنی میزان جذب ( محور عمودی ) در مقابل غلظت ( محور افقی ) بر روی کاغذ شطرنجی رسم می شود . چنانچه حساسیت آشکارساز خطی باشد ، نقاط ترسیم شده تشکیل خط مستقیم را خواهند داد . ترکیباتی که جهت کنترل خطی بکار می روند عبارتند از کرومات پتاسیم ( 370 نانومتر ) ، سولفات مس ( 650 نانومتر) ، سیان مت هموگلوبین ( 450 نانومتر ) و سولفات آمونیوم کبالت ( 512 نانومتر ) ، راحت ترین محلول رنگ سبز خوراکی ( Green Food Coloring ) می باشد که دارای حداکثر جذب در 257 ، 410 و 630 نانومتر می باشد . کنترل خطی در انتهای هر بخش ازطیف مرئی صورت گرفته و همچنین کنترل اضافی در منطقه ماوراء بنفش نیز صورت می گیرد.

توصیه می شود که تایید خطی بودن نتایج به طور هفتگی صورت گیرد . منحنی های جذب رامی توان هر هفته با یکدیگر مقایسه کرد تا مشخص گردد که آیا شیب خط با گذشت زمان تغییر کرده است یا نه ، اثر کهنه شدن لامپ منبع نوری را می توان از روی تغییر در خطی بودن مشخص کرد .نور مزاحم نیز باعث انحراف تدریجی از خط مستقیم در غلظت های بالا می شود.

صحت فتومتر

صحت فتومتر به منظور اثبات قابل قیاس بودن قرائت جذب بدست آمده روی یک محلول استاندارد مقادیر مرجع می باشد . با این روش می توان توانایی اسپکتروفتومتر را کنترل نمود تا میزان صحیح انرژی رسیده به آشکارساز مشخص شود . صحت فتومتر را باید هر هفته جهت اسپکتروفتومترهایی که به صورت روتین استفاده می شوند انجام داد.

یک مجموعه سه تایی از فیلترهای خنثی ( SMR930b ) را می توان خریداری کرد . این فیلترها دارای جذب مشخصی هستند . محلول های تهیه شده از مواد شیمیایی بسیارخالص نیز به عنوان استاندارد بکار می روند.

 

صحت فتومتریک

منظور از صحت فتومتریک این است که آیا حداکثر جذب نوری در طول موج خاص صورت می گیرد یا خیر ؟ صحت فتومتریک به توانایی لامپ در ارائه حداکثر تابش ،SBW ، نوع و کیفیت منوکروماتور بستگی دارد .

می توان یکی از موارد زیر را در این خصوص بکار برد :

 1. محلول دی کرومات پتاسیم ( 50mg/lit در اسید سولفوریک 01/0 نرمال ) باید در طول موج 350 نانومتر ، جذب نوری معادل 005/0  ± 536/0 در مقابل بلانک اسید سولفوریک 01/0 نرمال داشته باشد .
 2. از محلول های تجاری آماده همچون preciset BM در طول موج 405 نانومتر نیز می توان استفاده نمود.

 

کنترل تعویض لامپ

باتوجه به طول عمر محدود لامپ ، در صورت بروز ناپایداری در میزان جذب نوری باید اقدام به تعویض لامپ نمود . پس از آنکه به هر علتی لامپ تعویض گردید باید سامانه نوری دستگاه به نحوی کالیبره گردد تا حداکثر میزان نور پس از عبور از کووت به فتوسل برسد . معمولاً این کار با پر کردن کووت از آب مقطر ، تغییر دادن موقعیت لامپ و دیگر اجزای نوری در محلی که حداکثر T بدست آید به نحوی صورت می پذیرد که لامپ در بهترین محل ممکن مستقر شود.

کنترل رانش ( drift ) فتومتریک

برای این مهم ابتدا کووت را با محلول سیان مت هموگلوبین پر کرده و سپس به منظور پیشگیری از تبخیر ، درب آن را با کاغذ پارافیلم مسدود می نماییم . سپس کووت را در دستگاه قرار داده و جذب نوری آن را در فواصل هر 5 الی 15 دقیقه یکبار تا یک ساعت می خوانیم . این آزمایش را می توان با کووت خالی یا حاوی آب مقطر نیز انجام داد . وجود رانش نشانگر عدم پایداری میزان جذب نوری یا عبور نور است که می تواند به علت فرسودگی منبع نور رخ دهد . در صورت وجود رانش باید دستگاه تعمیر گردد . در غیر این صورت باید در فواصل کوتاه ( معمولاٌ هر 20-10 بار خواندن نمونه ها ) با گذاشتن بلانک دستگاه را صفر کنیم . حداکثر اختلاف جذب نوری قابل قبول 005/0% ± در طول یک ساعت است.

 1. نحوه نگه داری از دستگاه فتومتر
 • به هیچ وجه نباید از الکل و یا محلول های حاوی الکل برای تمیز کردن صفحه نمایش استفاده شود چون باعث آسیب به آن می گردد.
 • دستگاه را با پاک کننده ( دترژانت ) ضعیف تمیز کنید . ایزوپروپانول رقیق شده را می توانید جهت ضدعفونی دستگاه ( به جز قسمت نمایش ) مورد استفاده قرار دهید.
 • کووت ها را در آب گرم و محلول شستشو دهنده تمیز نمایید.
 • سالانه دستگاه را توسط سرویس کاران شرکت کنترل و مورد بازبینی قرا دهید.

 

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت فتومتر با استفاده از محلول های تجاری یا ساخته شده در آزماشگاه به صورت زیر انجام می گیرد:

 • کنترل خطی بودن با استفاده از رقت های مختلف در طول موج 340 نانومتر صورت می گیرد ( روش انجام کارمشابه دستورالعمل اسپکتروفتومتر است ).
 • کنترل رانش فتومتر به کمک سیان مت هموگلوبین و خوانش جذب نوری هر 15 دقیقه به مدت یک ساعت مشابه اسپکتروفتومتر صورت می پذیرد.
 • بررسی انوار ناخواسته
 • شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی الزامی است.
 • کنترل صحت فتومتر و طول موج ها توسط شرکت پشتیبان باید صورت پذیرد.

ایمنی

 • قبل از باز کردن و انجام تعمیرات حتما سیم فتومتر را از پریز برق بیرون آورید .
 • هنگام کار با مواد شیمیایی خطرناک تمامی مورد ایمنی را رعایت کنید.

 

3) تعمیرات و نگه داری دستگاه فلیم فتومتر

از دستورالعمل های شرکت سازنده پیروی کنی. در این بخش سعی گردیده تا به مواردی که در بعضی از دستگاه ها به طور مشترک کاربرد دارند اشاره گردد.

فقط بعد از رسیدن به حرارت مطلوب می توان از دستگاه برای اندازه گیری استفاده نمود . در ضمن نمونه باید قبلا همگن شده باشد .

کپسول های گاز را هر روز کنترل نموده و در صورتی که حجم آنها به کمتر از دوسوم کاهش یافته است آن را تعویض نمایید .

قبل از هر سری اندازه گیری نمونه های نامعلوم عملکرد دستگاه را با استفاده از نمونه کنترل بررسی کنید .

هر هفته به مدت ده دقیقه دستگاه با اسید کلریدریک 10% شستشو نمایید .

هر دو روز یک بار به مدت ده دقیقه دستگاه را باآب ژاول 5% شستشو نمایید.

ظروف جمع آوری پسماندها هر روز تخلیه شوند .

لوله ها ، مکنده ها و دستگاه رقیق کننده ر هر هفته تمیز نموده و با آب مقطر شستشو دهید . در صورتی که دستگاه توانایی اندازه گیری غلظت های مورد انتظار را ندارد ، لوله های پلاستیکی آن را باید تعویض کنید.

کوره ، دود کش و فیلترها باید هر شش ماه یک بار توسط یک پارچه بدون پرز ، با محلول تمیز کننده و متانول تمیز شوند . بعد از هر سوی اندازه گیری نمونه هایی نامعلوم ، لوله ها و مکنده را به مدت 5 دقیقه با آب مقطر تمیز نمایید . لوله ها بر اثر استفاده دراز مدت نرم گشته و در نتیجه به علت رقت ناکافی نمونه ها، مشکلات اندازه گیری رخ خواهند داد.

برای در دست گیری فیلترهای نوری فقط از لبه آنها استفاده گردد . قسمت اتمایزر هر شش ماه یکبار سرویس گردد.

کنترل کیفی

کنترل کیفی داخلی کیفیت مشابه دیگر روش های کمی با کنترل صحت و دقت انجام می گیرد.

کنترل صحت : بااستفده از نمونه های دارای مقادیر مشخص Na ، K و Li و مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر مورد انتظار و با استفاده از فرمول زیر میزان عدم صحت بدست می  آید :

100×{عدد مورد انتظار / ( عدد بدست آمده – عدد مورد انتظار )}=میزان عدم صحت (%)

کنترل دقت : از یک نمونه 20 بار مقادیر Na ، K و Li را اندازه گیری نمایید . بهتر است در طی 5 روز کاری و در هر روز 4 نوبت صورت پذیرد . سپس مقادیر میانگین ( X)، انحرف معیار ( SD ) و ضریب تغییرات ( CV ) را محاسبه نمایید . CV قابل قبول برآب لیتیوم 5/1% ، برای سدیم 5/0 % و جهت پتاسیم 5/1 – 5/0 % است . عدم دقت معمولا متعاقب چند بار تکرار یک نمونه در عرض روز و با در طی چند روز مختلف معلوم می گردد. با استفاده از نمونه های سرم کنترل منحنی های مربوطه را رسم و بر اساس نتایج ، تصمیم گیری کنید .

بازبینی شعله : با محلول آب خالص در جه  باید شعله کاملاً آبی باشد.

کنترل عدم پایداری : مشابه اسپکتروفتومتر است . عقربه فلیم فتومتر را با آب مقطر تنظیم کرده و پس از 15 دقیقه ، میزان انحراف عقرابه را کنترل کنید . پس از این مدت نباید هیچ گونه رانشی ( drift ) مشاهده کنید.

در دستگاه های دیجیتال پس از پنج یا ده نمونه ، آب مقطر قرار داده و میزان رانش را مشخص نمایید.

ایمنی

پس از پایان کار منبع گاز و هوا بسته شده و دستگاه خاموش گردد.

 

نور مزاحم

کنترل نور مزاحم به منظور اثبات عدم رسیدن نور دیگری به غیر از نوری است که توسط مونوکروماتور به آشکار ساز می رسد . نور مزاحم می تواند ناشی از : 1- گرد وغبار سطح منبع نوری 2- فساد تدریجی منبع نوری 3- انعکاس نور از سیستم grating 4- انعکاس نور از آینه ها و 5- خرابی کووت باشد . نور مزاحم باعث انحراف قانون بیر می شود ، زیرا محلول ، نور کمتر از میزان واقعی ماده موجود را جذب می نماید . به عبارت دیگر نور بیشتری توسط آشکارساز تشخیص داده خواهد شد . این پدیده غیر خطی با افزایش غلظت آشکارتر می شود . بنابراین در حضور نور مزاحم  ، انحراف تدریجی از منطقه ، بخصوص در بخش انتهای منحنی استاندارد ظاهر می شود .

سنجش نور مزاحم با استفاده از محلول یا فیلتر دارای جذب بالا در طول موج آزمایش صورت می گیرد . میزان جذب به قدری بالاست که نور عبور یافته ای که مورد سنجش قرار می گیرد ( T ) ، همان نور مزاحم می باشد . کنترل نور مزاحم باید هنگام انجام کنترل کیفی صورت گیرد.

 

قیمت فلیم فتومتر

برای اطلاع از قیمت فتومتر آزمایشگاهی می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


  در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

   

  نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

  آدرس ایمیل شما (الزامی)

  شماره تماس شما (الزامی)

  نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

  پیام شما

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
   5 / 5 (1 )
  • امتیاز شما


  دیدگاه ها بسته شده است