فلیم فتومتر

برای اندازه گیری لیتیوم و … موجود در مایعات بدن، از فلیم فتومتر استفاده می شود.