دستگاه فلش پوینت یا دستگاه تست نقطه اشتعال برای اندازه گیری نقطه ی اشتعال است

دستگاه فلش پوینت یا دستگاه تست نقطه اشتعال برای اندازه گیری نقطه ی اشتعال است