دستگاه فلومتر

از دستگاه فلومتر یا جریان سنج برای اندازه گیری جریان استفاده می شود.