پاره ای از عناصر دارای این قابلیت هستند که با جذب انرژی دلخواه به حالت تهیج برسند. تهیج به حالتی اطلاق می گردد که در آن، الکترون یا الکترون های آن عنصر در مداری بالاتر از حالت پایه خود قرار می گیرند. با بازگشت الکترون ها به وضعیت اولیه، از میزان انرژی مولکول های آن عنصر کاسته شده، انرژی آزاد گشته و به شکل نور خارج می شود. در بازگشت به حالت پایه، مقداری از انرژی به علت تصادم با مولکول های دیگر و یا از طریق ارتعاش و چرخش از بین می رود. بنابراین طول موج ساطع شده بزرگ تر از نور جذب شده جهت تهییج خواهد بود. همچنین از آنجائیکه بازگشت الکترون ها به حالت پایه نیازمند زمان می باشد.

بنابراین مدت زمان لازم جهت ساطع شدن نور طولانی تر خواهد بود. هنگامی که مدت زمان بین جذب و خروج انرژی درحد 10-8 تا 10-4 ثانیه باشد، این فرآیند را فلوئورسانس نامند. پدیده های جذب وخروج نور بسیار اختصاصی است، زیرا هر دو فرآیند وابسته به ساختمان اوربیتالی الکترون های مولکول بوده و بنابران جهت یک مولکول خاص بی نظیر می باشند. بعض از مواد نور را جذب نموده ولی الکترون ها مستقیماً به حالت پایه بازگشت می نمایند. بنابراین جهت یک مولکول خاص بی نظیر می باشند. بعضی از مواد نور را جذب نموده ولی الکترون ها مستقیماً به حالت پایه بازگشت می نمایند. بنابراین طول موج نور خارج شده به طور دقیق شبه به نور تهییج خواهد بود. چنین موادی فلوئورسانس نمی باشند.

اجزاء دستگاه فلورومتر

در شکل زیر اجزا دستگاه فلورومتر و ترتیب قرارگرفتن اجزا آن را مشاهده می نمایید:

ترتیب قرار گرفتن اجزا در فلورومتر ها
منبع نور در دستگاه فلورومتر

اشعه ایجاد کننده تهییج توسط منبع نوری با انرژی بالا ( ماوراء بنفش ) تولید می شود. لامپ قوس ویژه که به طور رایج از آن استفاده می شود، طیف خطی از 200 تا 1000 نانومتر را خارج می سازد. چنانچه ماده قابل اندازه  گیری در یکی از خطوط نور خروجی لامپ جیوه به طور حداکثر تحریک نشود، نزدیک ترین خط به طول موجی که حداکثر تحریک را باعث می شود انتخاب می گردد.
لامپ گزنون یک طیف ممتد از 200 تا 800 نانومتر را خارج می سازد. چون طیف این نوع لامپ ممتد می باشد، می توان هر نوع طول موج دلخواه را با جاسازی منشور یا سیستم تفرق grating در دستگاه فلورومتر انتخاب کرد. این نوع دستگاه را ترجیحاً اسپکتروفلوئورومتر از فیلتر فقط جهت انتخاب طول موج استفاده می شود.

تضعیف کننده وسیله ای است که با آن می توان شدت نور رسیده به مونوکروماتور اول را کنترل کرد. حساسیت یا توانایی در اندازه گیری تغییر غلظت را می توان با تنظیم نور تهییج کننده افزایش یا کاهش داد.

مونوکروماتور

با استفاده از چند فیلتر ترکیبی، طول موج مورد نظر در دستگاه فلورومتر را انتخاب می نمایند. فیلتر اولیه طول موج دلخواه جهت تهیج را جدا می سازد. فیلتر دوم به طور انتخابی طول موج های ناخواسته را حذف نموده و فقط اجازه رسیدن طول موج انتخاب شده به آشکارساز را صادر می نماید. مونوکروماتور دوم در زاویه راست شعاع منبع نور تهییج کننده قرار گرفته است. اسپکتروفلوئورومتر به منشور و سیستم grating مجهز بوده و می توان با تنظیم صفحه انتخاب کننده طول موج، طول موج های اولیه و ثانویه را در دستگاه فلورومتر انتخاب کرد.

 

آشکارساز دستگاه فلورومتر

به طور معمول آشکارساز یک لوله Photomultiplier می باشد زیرا شکل لوله ای، اجازه اندازه گیری نور در شدت های بسیار پایین را به آن می دهد چنانچه نور مرئی و ماوراء بنفش هردو سنجیده شوند نیاز به دولوله Photomultiplier می باشد. جنس کاتد لوله Photomultiplier حد طول موج قابل سنجش را معین می نماید.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

 

دیدگاهتان را بنویسید