دستگاه فلورومتر

با استفاده از چند فیلتر ترکیبی، طول موج مورد نظر در دستگاه فلورومتر را انتخاب می نمایند.