دستگاه فور

برای خشک کردن و استریل کردن لوازم آزمایشگاهی استفاده می شود