دستگاه فور

برای خشک کردن و استریل کردن لوازم آزمایشگاهی استفاده می شود

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام