آون آزمایشگاهی

برخی از ابزارهای آزمایشگاهی باید حتما به روش خشک استریل شوند.برای این کار از دستگاه فور بهره می بریم.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام