آون آزمایشگاهی

برخی از ابزارهای آزمایشگاهی باید حتما به روش خشک استریل شوند.برای این کار از دستگاه فور بهره می بریم.