دستگاه فور

از ابزارآلات پزشکی میباشد و کار استریل را انجام می دهد

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام