دستگاه فور

از ابزارآلات پزشکی میباشد و کار استریل را انجام می دهد