گاما کانتر

گاما کانتر دستگاهی است که برای اندازه گیری تابش گامای منعکس شده توسط یک رادیو نوکلئید استفاده می شوند.